Turistika, ylda iki kez yaymlanan disiplinleraras, uluslararas ve bilimsel hakemli bir dergidir. / Turistika is an interdisipliner, international and peer-reviewed academic journal published twice a year.

Ana Sayfa

Ama ve Kapsam

Aık Erişim Bildirimi

Etik lkeler ve
Yayn Politikas

cret Politikası

Dergi Kurullar

Yazm Kurallar

Makale Gnder

Dizinler

Aim and Scope

Open Access Statement

Ethical Principles and

Publication Policy

Price Policy

Journal Boards

Author Guidelines

Submissions

Indexes

 

  Dergimizin Mart 2022 saysna makale kabul sreci balamtr.    

 

 

Yazm Kurallar / Writing Rules

Dergimize gndereceiniz almanz aadaki Mizanpaja uygun olarak hazrlayarak kolayca dzenleyebilirsiniz. Bununla birlikte, Dergi Yazm Kurallarn takip ederek ve dzenlemeleri yaparak da almanz dergimize gnderebilirsiniz. / You can easily arrange your work to be sent to our journal by preparing it in accordance with the Layout below. In addition, you can submit your work to our journal by following the Journal Writing Rules and making the arrangements.

 

Mizanpaj / Layout


GENEL LKELER

1. Turistika, uluslararas hakemli bir dergi olup Mart ve Eyll aylarnda olmak zere ylda 2 say olarak yaymlanr. Ayrca, Editr Kurulu'nun karar dorultusunda rutin saylar haricinde zel saylar ve/veya ek saylar yaymlanabilir.

2. Turistika'da, yaymlanan makaleler ierikler lisans koullar altnda yaymlamak artyla paylalabilir, kopyalanabilir, gayri-ticari olarak oaltp databilir, ancak ieriini deitirilemez. Yazlardan doabilecek herhangi bir yasal sorumluluk yazarlarna aittir.

3. Yaynlanmak zere gnderilen yazlar daha nce herhangi bir ekilde yaynlanmam ya da yaynlanmak zere gnderilmemi orijinal almalar olmaldr. Yazarlarn, imzal dilekelerine yazlarnn daha nce herhangi bir ekilde yaynlanmam ya da yaynlanmak zere gnderilmemi orijinal bir alma olduu konusunda "Telif Hakk Devir Formu" formunu doldurmalar gerekmektedir. Telif Hakk Szlemesini makale bavurusunda eklemeyen yazarlarn almalar deerlendirme srecine alnmamaktadr.

4. Dergimizde Trke, ngilizce, Almanca, Franszca ve Rusa dillerinden herhangi birinde yazlm makaleler yaymlanr. Makalelerde hem Trke hem ngilizce balk bulunmaldr. Balklar sonrasnda en ok 150 kelimeden oluan Trke ve ngilizce zet; en az 3 en fazla 5 adet "anahtar kavramlar" (keywords) bulunmaldr. Makale balklar 20 kelimeyi, ve makalelerin tamam ise tablo, ekil ve kaynaka dahil olmak zere toplam 30 sayfay amamaldr.

5. Dergi'ye gnderilen makalelerin ierisinde hibir yerde yazar(lar)n kimlik bilgileri dorudan veya dolayl olarak gememelidir. almann tezden retilmesi, proje destekli olmas, kongrede sunulmas gibi bilgiler -makale kabul edildii takdirde- hakem sreci tamamlandktan sonra editrlk tarafndan eklenecektir. Makale bavurusu esnasnda "Teekkr" ksmnda veya "Editre Not" ksmnda bu bilgilere yer verilebilir.

6. Deerlendirmek zere gnderilen makaleler n kontrol srecinde yazm kurallarna uygunluk ve benzerlik kontrolnn ardndan deerlendirilmek zere 3 hakeme gnderilecektir. Makalelerin yayna kabul edilebilmeleri iin en az 2 hakemin olumlu gr gereklidir.

7. mla ve noktalama asndan, makalenin ya da konunun zorunlu olduu durumlar dnda Trk Dil Kurumu imla klavuzu esas alnmaldr.

8. Kaynaklara yaplan atflar, metnin iinde parantez ierisinde APA 7 referans sistemine gre yaplmaldr. Metin ierisinde aklanmak istenen kimi hususlarla ilgili aklamalar sayfa alt dipnotu eklinde belirtilebilir ve bu trden dipnotlarn saysal olarak birbirini izlemesi gerekmektedir. Yazlarda sayfa numaras, st bilgi ve alt bilgi gibi ayrntlara yer verilmemelidir.

9. Makalelerdeki tablo, ekil ve denklemlere sra numaras verilmeli, tablo ve ekillere ait kaynaklar tablonun hemen altna yazlmaldr.

10. Yararlanlan kaynaklar sonucun devamnda sola hizalanm "Kaynaka" bal altnda verilmelidir.

11. Gnderilen makaleler Microsoft WORD 2010 veya daha st bir versiyonda yazlmal ve aadaki kurallara gre dzenlenmelidir:

12. Dergimizde APA (American Psychological Association) 7. Srm referans sistemine geilmitir. Gnderilecek olan makalelerin APA 7. Srm temel kaynak gsterme kurallar dikkate alnarak dzenlenmi olmas gerekmektedir. APA haricinde referans sistemi kullanlan veya tam olarak APA sistemine gre dzenlenmemi makaleler deerlendirme srecine alnmadan yazara iade edilecektir.

Makalenizi yazarken Mendeley, Endnote, Zotero gibi referans programlarn kullanmanz durumunda referans sistemini APA 7 olarak semeniz halinde aada yer alan kurallarn tamam eksiksiz ve hatasz olarak gerekleecektir.


APA 7. SRM REFERANS SSTEMNN APA 6. SRMDEN FARKI NEDR?


APA 7. srm referans sisteminde APA 6 sisteminin ilkelerinin byk ksmna sadk kalmakla birlikte aadaki noktalarda farkllamaktadr:
     Yazar saysnn 3 ve daha fazla olduu eserlere metin ierisinde atf verirken sadece ilk yazarn soyad, sonrasnda vd. ifadesi ve yl bilgisine yer verilecektir.         
     Kitaplarda yayncnn ehir ve lke bilgisi kaldrlmtr.   
     DOI yazmnda doi: ifadesi kaldrlarak tm adres yazlmaktadr: https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1828311
     nternet sitesinden yaplan alntlarda "adresinden alnmtr" yazs kullanlmamaktadr. Ayrca yayn bal da italik olmaldr: Aktay, S. (2010, Temmuz 10). nternet nasl alr? Internet nedir. http://www.internetnedir.net/internet-nasil-calisir.html
     Kaynakada toplam 7 ile snrlanan yazar adlar, APA 7 ile birlikte 20'ye kmtr. Toplam 20'ye kadar yazarn yer ald almalarda yazarlarn tamam kaynakada yer alacaktr.
APA 7. Srm kaynak gsterme kurallar aada zetlenmitir.


METN GNDERMELER


Bir kaynaa metin ierisinde farkl ekillerde gnderme yaplabilir. Farkl metin iin gnderme stilleri kullanlmas akclk asndan daha uygun olacaktr. Gndermeler temel olarak iki ekilde yaplr.
     Gll (2008), blgesel ekonomik entegrasyonlarn uluslararas firma faaliyetlerine hem frsatlar hem de snrlamalar getirdiini belirtmitir.         
     Uluslararas pazarlarda faaliyet yrten firmalarn saysna ve pazarlarda yer alma derecelerine bakldnda uluslararaslama eilimlerinde art grlmektedir (Gll, 2008).

Nadir olarak yazar soyad ve tarih bilgisinin ikisi de parantez kullanlmadan, metnin bir paras eklinde kullanlabilir.
     2008 ylnda Gll, uluslararas pazarn tecrit edilmesi gereken bir yer olarak grmek yerine deer yaratlacak, frsatlar yakalayacak bir dinamizm olarak baklmas gerektiini ifade etmitir.
Eer bir kaynaktan dorudan alnt yaplyorsa bu durumda sayfa numaras da eklenmelidir.
Psikolojik iyi olu sadece deerlerle ilikilendirilerek aklanabilecek bir olgu deildir, ancak deer ynelimlerinin bireyin kiiliinin derinlerine kadar uzanm bir grnm sergilemesi sebebiyle psikolojik iyi olu zerinde etkili olduu deerlendirilmektedir (Ulu, 2018, s. 209).

Tek yazarl almalar
Tek yazarl eserlere gndermeler yazarn soyadn ve tarih bilgisini ierir.
(Ycel, 2013, s. 155)


ki yazarl almalar
ki yazarl eserlere gndermelerde her iki yazarn soyad ve sonrasnda tarih bilgisini ierir.
(Yldz & Acar, 2017)


ve daha fazla yazarl almalar
Bu tr almalara atf yaplrken sadece ilk yazarn soyad ve sonrasnda vd. ifadesi kullanlmaldr.
(Akdoan vd., 2020)


Trke bir almada ngilizce bir kaynak kullanm
Trke bir almada ngilizce bir kaynaa gnderme yaplyorsa and yerine ve ifadesi kullanlmaldr.


Gnderme
Nelson ve Plossere (1982) gre, zaman serilerinin ou birim kk ierir.


Knye
Nelson, C. R., & Plosser, C. R. (1982). Trends and random walks in macroeconomic time series. Journal of Monetary Economics, 10(2), 139162. https://doi.org/10.1016/0304-3932(82)90012-5


Tzel yazarl almalar
Yazar olarak bir grup/tzel kii (dernekler, irketler, devlet kurumlar ve dier alma gruplar gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilikin ad bilgisi metin iindeki gndermede olduka ak ve anlalr biimde verilmelidir. Grup ad baz durumlarda ksaltlabilir. Eer grup ad uzunsa, ksaltma herkese anlalr oluyorsa veya o ada ynelik zaten bilinen bir ksaltma var ise ilk kullanmda hem ak hali hem ksaltma hali kullanlp, sonraki kullanmlarda ise sadece ksaltma kullanlabilir. Eer grup ad ksa ise veya ksaltmas herkese anlalr olmuyorsa tm gndermelerde adn ak hali yazlr.

Gnderme cmlenin sonunda yaplyorsa
lk gnderme
(Yksekretim Kurulu [YK], 2008)
(Ministry of Health [MOH], 2009)
kinci ve sonraki gndermeler
(YK, 2008)
(MOH, 2009)


Gnderme cmle ierisinde yaplyorsa
lk gnderme
Yksekretim Kurulu (YK, 2008)
Ministry of Health (MOH, 2009)
kinci ve sonraki gndermeler
YK (2008)
MOH (2009)


Ayn soyadl yazarlar
Kaynakada iki veya daha fazla ayn soyada sahip yazar varsa knyede ilk srada geen yazarlarn adnn ilk harfi yllar farkl olsa bile tm gndermelerde kullanlr.


Knyeler
Romer, D. (2006). Advanced macroeconomics (3rd ed.). McGraw-Hill.
Romer, P. (1993). Idea gaps and object gaps in economic development. Journal of Monetary Economics. 32(3), 543-573. https://doi.org/1.1016/0304-3932(93)90029-F


Gndermeler
D. Romer (2016) ve P. Romer (1993) almalarnda bahsedildii gibi

Ayn parantez ierisinde birden fazla gnderme yaplmas
Ayn parantez ierisinde birden fazla gnderme yaplmas durumunda sralama ilk yazarn soyadna gre alfabetik olmal (kronolojik deil!) ve noktal virgl ile ayrlmaldr.
rnek: (Akdoan, 2018; Bilgili & Koak, 2016; zkan, 2019; Uzay, 1996)

Ayn yazara ait farkl almalar ayn parantezde verilecekse, gemiten gncele yl sras takip edilir ve yazarn soyad gndermenin en bana bir kez yazlr.
rnek: (Gll, 2007, 2015; Ulu, 2006)

Ayn yazar ya da ayn ad srasndaki yazar grubuna ait ayn ylda yaplm almalar a, b, c harfleri ile birbirinden ayrlr. Baskda olan alma ise yl srasnda en sona braklr.
rnek: (Ycel, Kseolu &Sava, 2018a, 2018b, basm aamasnda)
Bir kaynan belirli bir blmne gnderme yapma
Bir kaynan belirli bir blmne, sayfasna ya da bu kaynaktaki belli bir ekil, tablo ya da denkleme gnderme yaplacaksa sz konusu unsurun numaras gndermede belirtilir. Sayfa bilgisi s. ksaltmas ile verilirken, dierleri iin ksaltma yaplmaz.
(Sava, 2015, s. 25)
(Kseolu, 2008, Blm 2)
(lkay, 2015, Tablo 2)


eviri bir esere gnderme yaplrken
Yabanc dilden Trke'ye evrilmi bir esere atf verilirken yalnzca eserin orijinal dildeki yazarna atf verilir (eseri evirene atf verilmez). Eseri eviren bilgisi sadece Kaynaka'da yer alr.


nternet Kaynaklarna Gnderme Yaplrken
Eer yazar ve yayn tarihi belliyse, soyisim ve yl;
(Akyol, 2017)

yazar belli deilse internet sitesinin ad ve yl;
(BBC, 2014)

yazar ve yayn tarihi belli deilse (nternet Sitesinin Ad, t.y.) eklinde yaplmal ve eriim adresi kaynakada verilmelidir.
(miners were rescued, t.y.)

Not: Eer atf yaplan yaynn tarihi belli deilse, tarih yok anlamna gelen t.y. ifadesi kullanlr.


kincil Kaynaklar
kincil kaynaklar ancak orijinal kaynan baskdan kaldrld, orijinal kaynaa bilinen kaynaklardan eriilemedii ve birincil kaynan orijinal dilinin Trke ya da ngilizce olmad gibi istisnai durumlarda kullanlabilir. Asl olan orijinal kaynaa ulaarak orijinal kaynaa atf vermektir.

kincil kaynaa yaplacak gndermeler aadaki rnekte gsterildii biimde olmaldr. Aadaki rnekte ikincil kaynak Gngr, 2016dr:

Cokun tarafndan 2000 ylnda gerekletirilen bir almann (aktaran Gngr, 2016) sonularna gre, tkenmilik rgtsel ballk zerinde nemli bir etkiye sahiptir.

Cokuna gre (aktaran Gngr, 2016, s. 56) tkenmilik duygusu ierisinde olan alanlar rgte kar ballk gsterememekte ve tkenmilik duygusu ballk duygusunu bastrmaktadr.

Eer ikincil kaynak kullanldysa, bu kaynan knye bilgisinin kaynakada verilmesi gerekmektedir. Kaynakada sadece bilginin alnd ikincil kaynaa (rneimizde Gngr, 2016) yer verilecek, orijinal kaynaa yer verilmeyecektir.

 
KAYNAKA GSTERM


Makalede yararlanlan kaynaklar yeni bir sayfada ortalanm ve koyu Kaynaka bal altnda verilir. Metin ierisinde gnderme yaplan her kaynak kaynakada yer almal, kaynakada yer alan her kaynaa da metin ierisinde mutlaka gnderme yaplm olmaldr. Gndermedeki yazar ad ve tarih bilgisi kaynakadaki yazar ad ve tarih bilgisi ile birebir ayn olmaldr. Kaynakada numaralandrma veya madde iaretleri kullanlmaz. Kitap ve dergi adlar italik olarak yazlr. Kitap ve makale adlarnda sadece ilk harf byk yazlr (zel isimler hari).
Balktaki ve alt balktaki ilk kelimenin ilk harfi ve eer varsa zel adlarn ilk harfleri byk yazlr. Makale veya blm bal italik yaplmaz, trnak iinde verilmez. Baln sonuna nokta konur.


simlerin alfabetik olarak sralanmas
Kaynaklar yazarn soyadna gre alfabetik olarak sralanr. Alfabetik sralama yalnzca soyadn ilk harfine gre yaplmaz, ayn ilk harfe sahip knyelerin de kendi ierisinde harfe gre alfabetik olmalar gerekir.


lk yazar ayn olan farkl almalarn sralanmas
Ayn yazara ait tek yazarl yaynlar iin yayn ylna gre gemiten gncele doru sralama yaplr.
Gll, K. (2015).
Gll, K. (2017).

Ayn ilk yazarn yer ald kaynaklardan tek yazarl olan eser, yayn tarihi daha gncel olsa bile st srada yer alr.
Ulu, M. (2018).
Ulu, M., & Bulut, M. B. (2017).

Kaynakada yer alan ayn ilk yazara ve farkl ikinci veya nc yazarlara sahip kaynaklar ikinci yazarn soyadna gre, ikinci yazar da aynysa nc yazarn soyadna gre alfabetik olarak sralanrlar.
Durmu, M. ., Ruhlusara, M., &Aytekin, H. (2010).
Durmu, M. ., Ruhlusara, M., & lkay, S. . (2010).

Ayn yazar srasna sahip kaynaklar yayn ylna gre gemiten gncele doru sralanr.
Sava S., & Tun, A. (2010).
Sava S., & Tun, A. (2013).

Tzel yazarl almalarn sralanmas
Bir almann yazar kurulu, kurum, dernek gibi bir grup olabilir. Bu tr almalar iin yazar ksmna kurulu/kurum/dernek ad yazlr. Kurulu/kurum/dernek adnn ksaltmas deil ak ad kullanlmaldr.
TDK. (2016) yerine Trk Dil Kurumu. (2016)
OECD. (2015) yerine Organisation for Economic Co-operation and Development. (2010).


Yazar Bilgisi
Yazar saysnn yirmi ve daha az olduu durumlarda tm yazar adlarna knyede yer verilir.
Tanrven, N., Grbz, M., Dndar, H., Day, E., & Lazaris, N. U. (2016).

Kaynakada soyadlar ve adlarnn ilk harfleri ayn olan farkl iki yazar yer alyorsa, yazarlarn adlar knyede keli parantez ierisinde verilmeli, gnderme ise yazarlarn ad ve soyadlarna yaplmaldr.


Sreli Yaynlar: Bilimsel dergiler, popler dergiler ve gazeteler
Sreli yaynn balndan sonra italik olarak cilt numaras verilir. Derginin her bir saysna kendi ierisinde birden balayarak say numaras verildiyse, cilt numarasnn yannda derginin say numaras da verilir. Say numaras parantez iinde hemen cilt numarasndan sonra verilir ve italik olarak yazlmaz. Sonrasnda ise atf yaplan kaynaktaki ilgili sayfa aral verilir ve en sona nokta konulur.
elenk, A. A. (2009). Promoting democracy in Algeria: the EU factor and the preferences of the political elite. Democratization, 16(1), 176192. https://doi.org/10.1080/13510340802575916

Sresiz Yaynlar: Kitap ve Raporlar
Kitap, rapor, bror ve dier sresiz yayn trlerinde yazar(lar), yayn tarihi, yaynn ad, varsa bask says ve yayncya yer verilmeli; yayncnn bulunduu ehir ve lke bilgisi verilmemelidir.
Civelek, M., & zkan, A. (2016). Maliyet ve ynetim muhasebesi (8. Bask). Detay Yaynevi.
Crooker, R. L. (2000). An introduction to Gregorian chant. Yale University Press.

eviri Kitap
Yabanc bir dilden Trke'ye kazandrlm eserlerin kaynaka bilgisi verilirken yazar ksmnda eserin orijinal dildeki yazar yer alr, eviren bilgisi parantez ierisinde ev. ksaltmas ve sonrasnda evirenin adnn ilk harfi ve soyad ile birlikte verilir.
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2018). Temel ekonometri (ev. . enesen ve G. G. enesen). Literatr Yaynclk.


Editr Bilgisi
Editr olan bir kitabn kaynaka bilgisi verilirken, editr adlarna yazar pozisyonunda yer verilir ve son editr adndan sonra parantez iinde Ed. (editr birden fazlaysa Eds.) ksaltmas eklenir. Parantez iindeki ksaltmadan sonra nokta konur.
ren, T., ney, T., & lkesen, R. (Eds.). (2006). Trkiye biliim ansiklopedisi. Papatya Yaynclk.


Editrl Kitap Blmne Atf
Editrl bir kitaptaki bir blme atf yaplrken yazar ksmnda editrlerin adlar deil, ilgili blmn yazar(lar)nn adlar yer alr. Blm balndan sonra "inde" kelimesinin devamna editr(ler)n adnn ilk harfi ve soyadnn tamam verilir.
Ulucak, R., Ycel, A. G. & Koak, E. (2019). The process of sustainability: From past to present. inde B. zcan & .ztrk (Eds.). Environmental Kuznets Curve (EKC) A Manual (ss. 37-53). Elsevier.


evrimii n yayn (advance online publication) olarak gelitirilen DOI numarasna sahip dergi makaleleri
Balcilar, M., Bekun, F. V., & Uzuner, G. (2021). Revisiting the economic growth and electricity consumption nexus in Pakistan. Environmental Science and Pollution Research, Advance online publication. doi:10.1007/s11356-019-04598-0


Burada yer almayan ve/veya referans verme kurallar ile ilgili daha ayrntl bilgi edinmek iin aadaki kaynaklara bavurunuz:


     American Psychological Association (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7. bask).     
     https://apastyle.apa.org/

 

 
 
 

Web Adresi: http://www.turistik-a.com
e-posta: journalturistika@gmail.com